Üdvözöljük a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány weboldalán!

Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány küldetése, hogy olyan életkezdési lehetőséget adjon a völgyben élő fiataloknak, amellyel megalapozhatják jövőjüket, otthont teremthetnek családjuknak egy olyan békés, nyugodt és egészséges környezetben, ahol jó élni, ahol jó felnőni.

Az alapító, Mészáros Lőrinc, Vál-völgyének szerelmese, igazi lokálpatrióta, a helyi fiatalok elkötelezett támogatója: „Szűkebb hazánk, helyi értékeink megőrzése, a fiatal tehetségek gondozása, a szorgalmas, kitartó munka ösztönzése mindannyiunk kötelessége. Az otthonteremtés, a családalapítás és gyermekeink felnevelése közös felelősségünk, legértékesebb örökségünk.

Az alapítvány célja, hogy anyagi segítséget nyújtson a térség tehetséges, szorgalmas diákjai számára, valamint a fiatalok lakásfeltételeinek javítása meglévő lakóingatlan felújítása, korszerűsítése útján.ÖSZTÖNDÍJRENDSZERŰ TÁMOGATÁS KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYŰ FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA

„Mert tanulni annyi,
mint élni a lehetőséggel.”
Paulo Coelho

A VÁL-VÖLGYI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA EZENNEL KIÍRJA öSZTÖNDÍJ- RENDSZERŰ TÁMOGATÁSÁT KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYŰ FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA A 2023-2024-es TANÉVRE VONATKOZÓAN.

Bővebben...

A pályázatra azok a felső tagozatos tanulók jelentkezhetnek, akik Alcsútdoboz, Felcsút, Kajászó, Tabajd, Vál és Vértesacsa községek lakói, ott állandó lakcímmel rendelkeznek, és ezen települések valamelyikének iskolájába járnak.

Amennyiben a felsorolt településen nincs iskola, vagy az általános iskolának nincs felső tagozata, ezért a tanuló más településre jár iskolába, abban az esetben az állandó lakcím igazolása elegendő.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázó diák tanulmányi eredménye magasabb legyen a 4,5-ös átlagnál.

A félévi tanulmányi átlageredmény számításánál a tanuló magatartás és a szorgalom érdemjegye nem vehető figyelembe, azonban amennyiben a tanuló változó vagy annál rosszabb magatartás érdemjegyet kap, a pályázati elbírálás során automatikusan kizárásra kerül.

Az ösztöndíj félévenként pályázható. A pályázatok benyújtásához a lezárt félév bizonyítványának másolata, iskolalátogatási igazolás, és a tanuló által kézzel írt rövid bemutatkozó levél, valamint a törvényes képviselő lakcímkártyájának másolata szükséges.

Az ösztöndíj nem jár automatikusan, arra minden félévben, amikor a tanuló eléri a 4,5-ös átlag feletti eredményt, új pályázatot kell benyújtania. A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma bírálja el a 2023/2024-es tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb a benyújtási határidő után 10 munkanappal.

Az ösztöndíj összege havi 20.000 Ft- félévenként 100.000 Ft - amely a pályázatok elbírálását követően kerül folyósításra a tanuló nevére nyitott bankszámlára. A bankszámlát az Alapítvány hozza létre, és mindaddig fenntartja, ameddig a tanuló befejezi általános iskolai tanulmányait. A bankszámla fenntartására az Alapítvány kötelezettséget vállal függetlenül attól, hogy a tanuló az elkövetkezendő félévekben jogosult-e további ösztöndíjra. A bankszámla a tanuló nevére szól, az azon lévő összeg a tanuló tulajdona.

A pályázó törvényes képviselője a tanuló pályázatának benyújtásával egyidejűleg, a pályázati űrlap mellékletét képező nyilatkozat kitöltésével köteles nyilatkozni a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány rendelkezésére bocsátott, (a pályázó és a törvényes képviselő) személyes adatainak kezeléséről, illetőleg az adatkezeléshez való hozzájárulásról.

A pályázatot a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány Kuratóriumához írásban, az Alapítvány honlapján közzétett pályázati űrlapon, a pályázó és törvényes képviselője által aláírva, egy példányban kell benyújtani az Alapítvány címére. „Felső Tagozatos Ösztöndíjpályázat” megjelöléssel: A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány, 8086 Felcsút, Pf.: 15.

A pályázat beérkezési határideje:

2024. július 10.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. a lezárt félév bizonyítványának másolata

2. iskolalátogatási igazolás

3. kézzel írt, rövid bemutatkozó levél (csak az első alkalommal benyújtott pályázathoz csatolandó)

4. felmentési igazolás, amennyiben van olyan tantárgy, amelyből a pályázó felmentett

5. a pályázó diák, valamint törvényes képviselője lakcímkártyájának másolata

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, melyet az Alapítvány kuratóriuma hiánypótlás lehetősége és a pályázat érdemi vizsgálata nélkül elutasít.

A pályázatot a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány kuratóriuma bírálja el. A pályázó az elbíráló szerv döntésével szemben fellebbezéssel nem élhet. A pályázó a kuratórium döntéséről postai úton tájékoztatást kap.

A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány a döntés után értesíti a támogatásban részesített pályázókat (törvényes képviselői útján) az ösztöndíj-folyósítás módjáról, valamint a szerződéskötés részleteiről.

Amennyiben az ösztöndíjra való jogosultság megállapítását követően bizonyítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felelt meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. Az ösztöndíjas törvényes képviselője a kuratórium erre irányuló felszólítását követő 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány részére visszafizetni.

ÖSZTÖNDÍJRENDSZERŰ TÁMOGATÁS KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYŰ KÖZÉPISKOLAI TANULÓK SZÁMÁRA

„Mert tanulni annyi,
mint élni a lehetőséggel.”
Paulo Coelho

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány Kuratóriuma ezennel kiírja ösztöndíjrendszerű támogatási pályázatát kiemelkedő tanulmányi eredményű középiskolai tanulók számára 2023–2024-es tanévre vonatkozóan.

Bővebben...

A pályázatra azok a középiskolai tanulók jelentkezhetnek,- akik Alcsútdoboz, Felcsút, Kajászó, Tabajd, Vál és Vértesacsa községek közigazgatási területén legalább 4 éve állandó lakóhellyel rendelkeznek, és iskolai rendszerű képzésben a középiskola 9., 10., 11., 12., vagy 13. évfolyamára járnak

- akik az Alapítvány működési területén található középiskolák tanulói

Középiskolásnak számítanak azon tanulók, akik nappali rendszerben gimnáziumban vagy szakképzésben tanulnak.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázó diák tanulmányi eredménye magasabb a 4,3-as átlagnál.

A félévenkénti tanulmányi átlageredmény számításánál a magatartás és a szorgalom érdemjegyet a pályázat kiírója nem veszi figyelembe, azonban amennyiben a tanuló változó vagy annál rosszabb magatartás érdemjeggyel rendelkezik, úgy a pályázat elbírálása során automatikusan kizárásra kerül.

A szakképzésben tanuló diákok - magatartás jegy hiányában - az iskolalátogatási igazoláson az oktatási intézménnyel igazoltatni kötelesek, hogy milyen fegyelmi fokozattal rendelkezik a pályázó. Ennek hiányában a pályázat formailag hibásnak minősül. Szintén formailag hibásnak minősül az a pályázat, ahol az intézmény esti tagozatos hallgató részére nappali tagozatos igazolást állít ki.

Az ösztöndíj félévenként pályázható.A pályázatok benyújtásához a lezárt tanulmányi félév bizonyítványának másolata, iskolalátogatási igazolás és a tanuló által kézzel írt rövid bemutatkozó levél szükséges1.

Az ösztöndíjra minden félévben, amikor a tanuló eléri a 4,3-as átlag feletti eredményt, pályázatot kell benyújtani. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el a 2023/2024-es tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb a beadási határidő után 10 munkanappal.

Az ösztöndíj összege havi 30.000 Ft - félévenként 150.000 Ft - amely a pályázatok elbírálását követően kerül folyósításra, a tanuló nevére nyitott bankszámlára. A bankszámlát az Alapítvány hozza létre, és mindaddig fenntartja, ameddig a tanuló befejezi középiskolai tanulmányait. A bankszámla fenntartására az Alapítvány kötelezettséget vállal függetlenül attól, hogy a tanuló az elkövetkezendő félévekben jogosult-e további ösztöndíjra. A bankszámla a tanuló nevére szól, az azon lévő összeg a tanuló tulajdona.

A pályázó törvényes képviselője a tanuló pályázatának benyújtásával egyidejűleg, a pályázati űrlap mellékletét képező nyilatkozat kitöltésével köteles nyilatkozni a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány rendelkezésére bocsátott, (a pályázó és a törvényes képviselő) személyes adatainak kezeléséről, illetőleg az adatkezeléshez való hozzájárulásról.

A teljes pályázati kiírást, valamint a pályázati űrlapot a DOKUMENTUMOK menüpontban töltheti le!

Otthonteremtési támogatási pályázat

A pályázat célja a fiatalok lakáshoz jutásának segítése új lakóingatlan építése, vagy új/használt lakóingatlan vásárlása, vagy felújítása során. A pályázatra azok a fiatal házaspárok, élettársak, vagy gyermeküket egyedül nevelő szülők jelentkezhetnek, akik közül a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 35. életévét, és akik Alcsútdoboz vagy Felcsút községek lakói, ott állandó lakcímmel rendelkeznek.

Bővebben...

A támogatási kérelem elbírálásánál:

 • előnyt élveznek a gyermekes párok, házaspárok, regisztrált élettársi kapcsolatban élők
 • előnyt jelent a 3 évet meghaladó alcsútdobozi vagy felcsúti helyben lakás

 

A megvásárlandó vagy építendő ingatlanon kívüli lakóingatlan-tulajdon megléte kizáró feltétel, kivéve, ha ahhoz a támogatott öröklés útján jutott, az ingatlan haszonélvezettel terhelt, és nem képezi házastársával/élettársával közös otthonukat.

A támogatási összeg:

 • használt lakóingatlan vásárlására 4 millió Ft
 • új lakóingatlan építésére meglévő telek esetén 5 millió Ft
 • új lakóingatlan (kulcsrakész családi ház, sorház, ikerház, lakás) vásárlására 5 millió Ft

 

A már megkezdett építkezés és a más támogatási formák (pl. családok otthonteremtési kedvezménye) egyidejű igénybevétele nem kizáró feltétel.

A pályázatok benyújtása folyamatos, a pályázati program a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, illetve a pályázati kiírás visszavonásáig tart. A támogatási kérelmeket az alapítvány kuratóriuma bírálja el a benyújtási határidőt követően.

A támogatás folyósításának feltételei:

 

 • Használt vagy új lakóingatlan vásárlása esetén a támogatási összeg az adásvételi szerződés létrejöttét követően kerül kifizetésre a pályázó részére.
 • A támogatott és házastársa/élettársa együttesen az ingatlan 100%-os tulajdonosaivá válnak a vásárlást követően.
 • Új lakóingatlan építése esetén a telekvásárlást, és építési telek tulajdonjogának igazolását, valamint építési tevékenység megkezdésére jogosító jogerős hatósági döntést követően folyósítható az építkezés megkezdésének, munkálatainak előfinanszírozására.
 • Az építés támogatásának feltétele, hogy a felépített lakóingatlan a támogatásról szóló kuratóriumi döntéstől számított 3 éven belül befejezve, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerül, és a támogatott, valamint házastársa/élettársa együttesen állandó lakóhelyet létesít az ingatlanban.
 • A támogatás feltétele az alcsútdobozi vagy felcsúti állandó lakóhely fenntartása a támogatás folyósításának napjától számított 10 évig.
 • A 3 éven belül be nem fejezett építkezés esetén, vagy a nem a támogatási célra felhasznált támogatási összeg a mindenkori piaci kamatokkal visszafizetendő.

 

A pályázó és házastársa/élettársa pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány Kuratóriuma nyilvántartásba vegye, illetőleg a támogatás folyósításának napjától számított 10 évig maga kezelje.

Otthonbővítési, felújítási támogatási pályázat

A pályázat célja a fiatalok lakásfeltételeinek javítása meglévő lakóingatlan felújítása, korszerűsítése, bővítése útján. Ennek keretében támogatás vehető igénybe:

 • külső esztétikai felújításra;
 • fűtési rendszer, hőszigetelés, nyílászáró-csere kivitelezésére;
 • lakóingatlan bővítésre, melynek során legalább egy lakáscélra használható helyiséggel, tetőtér beépítéssel a lakótér növekedik.

Bővebben...

A pályázatra azok a fiatal házaspárok, élettársak jelentkezhetnek, akik közül a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 45. életévét és Alcsútdoboz illetve Felcsút községek lakói, ott állandó lakcímmel rendelkeznek.

 

A támogatási kérelem elbírálásánál:

  • előnyt élveznek a gyermekes párok, házaspárok, regisztrált élettársi kapcsolatban élők,
  • előnyt jelent a 3 évet meghaladó alcsútdobozi vagy felcsúti helyben lakás.

A felújítandó ingatlanon kívüli lakóingatlan-tulajdon megléte kizáró feltétel, kivéve, ha ahhoz a támogatott öröklés útján jutott, az ingatlan haszonélvezettel terhelt, és nem képezi házastársával/élettársával közös otthonukat.

 

A támogatási összeg: 2 millió Ft

A már megkezdett átalakítás, felújítás és a más támogatási formák (pályázatok) egyidejű igénybevétele nem kizáró feltétel.

A pályázatok benyújtása folyamatos, a pályázati program a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, illetve a pályázati kiírás visszavonásáig tart. A támogatási kérelmeket az alapítvány kuratóriuma bírálja el a benyújtási határidőt követően.Kuratóriumi tagok

Homlok-Mészáros Ágnes

Kuratórium elnöke

Homlok-Mészáros Ágnes vagyok, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Szívügyemnek tartom, hogy a térségben élő fiatal és tehetséges diákokat, otthont teremteni készülő párokat támogassuk. Álmokat segíthetünk megvalósítani: egy kisdiák vágyait, egy szerelmespár terveit, egy család elképzeléseit. Közös álmaink ezek, hiszen a Vál-völgye szelíd, napsütötte lankái között mindannyian otthon vagyunk.

Sisa András

Kuratóriumi tag

Különleges megtiszteltetés számomra, hogy az alapítvány egyik kurátora lehetek. Több oldalról is átérzem, milyen fontos támogatásokról is döntünk, milyen komoly életminőségbeli változást hozhat egy-egy család életében. Mint apa tudom, hogy egy ilyen ösztöndíj mekkora lendületet adhat egy kisdiáknak, mekkora jutalma ez a szorgalmának, kitartó munkájának.

Otthonunk megálmodása és megvalósítása talán az egyik legnagyobb, legfontosabb lépés az életünkben, melyhez a legkisebb támogatás is hatalmas segítség lehet. Ezért különösen jó érzés részt venni abban a munkában, amely hozzájárulhat megannyi otthon megteremtéséhez, megannyi tehetséges fiatal diák elismeréséhez.

Mácsodi Ferenc

Kuratóriumi tag

Az általános iskola felső tagozatában a gyermek sok olyan külső és belső kihívással találkozik, amelyek elvonják a figyelmét a tanulástól. Ilyenkor a szülőnek az a dolga, hogy kicsit határozottabban húzza meg a határokat annak érdekében, hogy a tudás megszerzése hatékony legyen és a középiskolai felvételi minél jobban sikerüljön.

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány támogatása így lehet szülői segítség is, mint külső motivátor, hogy a gyermeki tehetség mederben maradjon, illetve utat törjön magának. Hajrá fiatalok, mutassátok meg, mit tudtok!

Györgyiné Ollé Veronika

Titkárságvezető

Édesanyaként a legfontosabb számomra gyermekeim jövője: tanulmányai, az életben való boldogulásuk. Ezért is megtisztelő számomra a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány céljait és munkáját segíteni abban, hogy a környéken élő diákok kiemelkedő teljesítményét jutalmazzuk, és a fiatal párok otthonteremtését támogassuk.

 

Támogatóink

Minden jog fenntartva a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány részére! 2020

Adatvédelmi tisztviselő:
Császár Ügyvédi Iroda – Dr. Császár László ügyvéd
Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 16.
E-mail cím: drcsaszar@drcsaszar.eu